Mr. Selvadurai Pathmalingham (President)

Mr. Vinayaga Sarma (Vice President)

Mr. Kasi Nathan (Secretary)

Mr. P. Subramaniam Dharmakularajah

Mr. Kalirajah Navaratnam      

Mr Kapilan Kirupirajah

Mr. Rajaratnam Manoharan

Mr. Arunasalam Dhanapalan

Mr. Pasupathy Varathalingam

Mr. Selvarajah Muraledaran

Mr Rajaratnam Vaithiyanathan