Mr. P. Subramaniam Dharmakularajah (President)

Mr. Kalirajah Navaratnam      

Mr Kapilan Kirupirajah

Mr. Saba Rajkumar (Secretary)

Mr. Rajaratnam Manoharan

Mr. Arunasalam Dhanapalan

Mr. Pasupathy Varathalingam

Mr. Vinayaga Sarma

Mr. Kasi Nathan

Mr. Selvadurai Pathmalingham

Mr. Rajaratnam Vaithiyanathan

Mr. Selvarajah Muraledaran